در حال حاضر ٢.۵ ماهی است که قیمت داخل یک محدوده رنج مستطیلی بین ۵١٠ - ۶١٠ تومان در حال نوسان است. از طرفی دیگر هم اکنون قیمت در آستانه برخورد با کف کانال مذکور می باشد. اسیلاتور DT نیز...