طی این بازه زمانی شاهد واکنش های ریتمیک قیمت به خطوط کف و سقف کانال بودیم. در حال حاضر پس از برخورد قیمت به سقف کانال مذکور شاهد تشدید عرضه ها و عقب نشینی قیمت سهم بودیم به گونه ای که در حال حاضر یکبار دیگر در آستانه برخورد به خط پایینی کانال قرار دارد...