در فاز اول قیمت در قالب یک موج حرکتی طی ٨٢ روز کاری از محدوده ١۶٠ تومان تا حوالی ٢٩٠ تومان پیشروی کرد و بازدهی ٨١ درصدی را برای سهامداران شرکت به ارمغان آورد. در مرحله بعدی قیمت تا کنون ١۵٣ روز عقب نشینی کرده و ٣۵ درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرده است. در حال حاضر...