نوسانات قیمتی یکسال اخیر سهم را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. هر چند طی این مدت قیمت واکنش های درخور توجهی به سطوح کف و سقف کانال نداشته ، با این حال افت و خیزهای قیمت به گونه ای بوده که ...