طی روزهای ابتدایی مهر ماه ، تحلیل نموداری ذوب روی خروجی سایت قرار گرفت که از اینجا قابل مشاهده است. در آن برهه به اهمیت باند مقاومتی ٢٨٠ - ٢٨۵ تومان اشاره داشتیم و حالا دقیقا قیمت در این سطح قرار گرفته است...