در حال حاضر قیمت یک بار دیگر در آستانه لمس خط روند صعودی (خط پایینی کانال) قرار دارد. از طرفی دیگر در ٨ ماه گذشته قیمت سهم داخل یک محدوده تراکمی در نوسان بوده که در حال حاضر کف...