سرمایه گذاری سایپا که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را با سرمایه جدید ١٠.۶٧۵ میلیارد ریالی در سطوح ۶٠ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ٣ ماهه ، مبلغ ۵ ریال معادل ٨ درصد از سود خود را کنار گذاشته است. گفتنی است ، سود شرکت در گزارش قدیم مبلغ ...

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا ( وساپا )


توضیحات / شایعات : سرمایه گذاری سایپا که سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال 95 را با سرمایه جدید 10.675 میلیارد ریالی در سطوح 60 ریالی پیش بینی نموده و در دوره 3 ماهه ، مبلغ 5 ریال معادل 8 درصد از سود خود را کنار گذاشته است. گفتنی است ، سود شرکت در گزارش قدیم مبلغ 55 ریال بوده است. شرکت دلایل تعدیل سود خود را بدین شرح اعلام نموده است : سود حاصل از سرمایه گذاری ها از محل شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد حذف گردید و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها مبلغ 500 میلیارد ریال پیش بینی شده است ، همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا بر اساس تعداد جدید ( به اضافه تعداد بلوکی خریداری شده ) محاسبه شده است.

سرمایه گذاری سایپا، سهمی است که به صورت غیر مستقیم 25 درصد سایپا را دارد و در واقع به ازای هر یک سهم وساپا، یک سهم سایپا در پرتفوی این شرکت موجود است و نسبت آنها یک به یک است. بر طبق محاسبات ، با قیمت امروز سایپا ، وساپا نیز حدود 180 تا 185 تومان NAV دارد و سهم اکنون در محدوده 68 درصدی NAV خود معامله می شود و بطور قطع اگر قرار به ادامه رشد سایپا و عبور سهم از سد 144 تومانی باشد ، شکاف بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی سهم افزایش خواهد یافت. لذا معتقدیم همین که سایپا بتواند در محدوده فعلی حفظ شود، وساپا را رشد خواهد داد. گفتنی است "وساپا" در ابتدای دوره شهریور ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 9.056 میلیارد ریال و ارزش بازار7.367 ریال تومان در سبد سهام خود داشت ، اما تا پایان دوره مذکور ، ارزش بازاری سهام شرکت به 7.109 میلیارد ریال کاهش یافت.

نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری :

NAV عبارتست از خالص ارزش دارایی های یک شرکت و به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی. از نظر حسابداری ، کشف NAV هر سهم عبارتست از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان سهام .اما در برآوردهای مالی این رقم نمی تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز برخی از محدودیت های ترازنامه می باشد. در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی گزارش می شوند که در برخی سرفصل ها نظیر سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت بین ارزش روز آن ها و مبلغ دفتری تفاوت وجود دارد .

برای رفع این مشکل بایستی ابتدا سرمایه گذاری های شرکت را ارزش گذاری کنیم پس از این رقم را با بهای تمام شده درج شده در صورت های مالی مقایسه کنیم در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود زیر در حقیقت این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی ها در ترازنامه پنهان مانده است. بنابراین فرمول محاسبه خالص ارزش دارایی های یک شرکت به صورت زیر به دست می آید :

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمایه گذاری ها نسبت به بهای تمام شده = خالص ارزش دارایی ها

مسلما انجام محاسبه فوق در زمانی که کلیه سرمایه گذاری ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد آسان است اما زمانی که شرکت سرمایه گذاری های فعالیت های خارج از بورس داشته باشد در این حالت معمولا مشکلات بیشتری در خصوص محاسبه NAV بروز می کند که علت آن نیز به فقدان بازار منصفانه برای ارزش گذاری سرمایه گذاری ها باز می گردد که به منظور رفع این مشکل می توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام شده آن ها منظور نمود. اما منطقی آن است که که شرکت های تاثیرگذار بر NAV شرکت را ارزش گذاری کنیم.

در برآورد NAV ، ریز سرمایه گذاری های بورسی و خارج از بورسی شرکت های سرمایه گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره شرکت ها در سامانه ناشران بورسی ( سایت کدال ) استخراج می شود و برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت های مالی میاندوره ای منتشر شده شرکت ها استفاده می شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین وضعیت پرتفوی یکسان نباشد در این حالت سودهای تقسیم شده مابین این دو تاریخ از سوی شرکت ها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده است در حالیکه به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است لذا در محاسبات سودهای تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه می گردد.

نکته قابل توجه سرفصل ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری هاست با توجه به اینکه این ذخیره در ترازنامه کاهنده دارایی هاست لذا در محاسبات مربوط به NAV به محاسبات افزوده می گردد. و آخرین نکته اینکه پس از محاسبه خالص ارزش داریی های تعدیل شده ( با منظور نمودن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش ) بایستی رقم فوق تقسیم بر تعداد سهام شرکت گردد تا NAV هر سهم محاسبه گردد.

نحوه کاربرد NAV در بورس اوراق بهادار :

جهت ارزیابی واقعی بودن ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها P/NAV استفاده می شود. این شاخص از دیدگاه علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/E برخوردار است. زیرا چنین می توان استدلال کرد که NAV تابعی است از متغیر پرتفوی که دستیابی به آن براساس ارزش گذاری بر سهام شرکت ها و صنایع دارای مزیت های نسبی که با ریسک کمتری همراه هستند، صورت می پذیرد. در همین راستا در صورتی که نسبت P/NAV یک واحد باشد، می توان استنتاج کرد که قیمت جاری سهم منطبق با خالص ارزش دارایی های شرکت دارنده در حال داد و ستد است. میانگین این نسبت در بین شرکت های سرمایه گذاری بازار بورس اوراق بهادار کشور 0.75 واحد است.

نحوه شناسایی سهام ارزنده از سهام گران :

در صورتی که قیمت تابلو سهمی در محدوده کمتر از 65 درصدی ( 0.65) P/NAV معامله شود ، این سهم را جزء سهام ارزنده ، در صورتی که بین 65 الی 80 درصدی ( 0.65 – 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام به قیمت و در صورتی که بالاتر از 80 درصد ( 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام گران قیمت طبقه بندی می کنیم.