در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی ١۵ ماه اخیر سهام شرکت ایران خودرو را می توان به سه فاز جداگانه تقسیم کرد. از اواسط تیر ماه سال گذشته تا اواسط مهر ماه قیمت ۴٩ درصد از ارزش خود را از دست داد. سپس...