در تحلیل تکنیکال سهام شرکت ریل پرداز سیر با نماد «حریل» نوسانات اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. همانطور که ملاحظه می فرمائید ، این سهم واکنش های خوبی به کف کانال ترسیم شده داشته و تاکنون ٣ بار از این سطح برگشت زده است. لذا پیش بینی می شود حریل پس از کف سازی در سطوح فعلی تغییر روند داده و ...