وقتی بازار در فاز رونق است،رشد همه سهم ها هم امری طبیعی است حال آن که رشد قیمت سهام در دوران رکود تنها به یک عامل یعنی ارزندگی آن سهم بستگی دارد.سرمایه گذاری آتیه دماوند سهمی است که در یک سال گذشته بازدهی خوبی را نصیب سرمایه گذاران کرده و دارایی سهامداران این شرکت در طول یک سال دوبرابر شده است.بورس ٢۴ در تحلیلی بنیادین تاثیر اقدامات انجام شده مدیریتی در واتی در ارزش سهم را بررسی کرده است....