پس از ثبت قله ٢٠٠ تومانی در روزهای پایانی سال ٩۴ (در نمودار تعدیل شده) بیش از ۶ ماه است که برآیند حرکات قیمت اصلاحی است و هر بار شاهد ثبت کف و سقف قیمتی پایین تر هستیم. طی روزهای گذشته ...