به نظر می رسد قیمت برای پولبک به محدوده شکسته شده (سقف مثلث) طی روزهای آینده یک برگشت تا سقف مثلث حوالی ٧٠٠ تومان خواهد داشت. در این محدوده می توان با هدف...