پس از ثبت قله ٢۴٠ تومانی در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری (در نمودار تعدیل شده) ، قیمت روند اصلاحی در پیش گرفت به گونه ای که ارزش هر سهم تا حوالی ١۵۵ تومان هم عقب نشینی کرد. در هفته های اخیر طی دو مرحله ...