در نهایت یک موج ۵ با ریز موج ۴ مفقود شده داشتیم که آخرین گام صعودی را تشکیل داده که با شکل گیری واگرایی منفی بین امواج ٣ و ۵ عملا سیکل صعودی خاتمه یافته و قیمت وارد فاز اصلاحی شده است...