نوسانات قیمتی ١٠ ماه اخیر سهم را می توان به سه فاز مختلف تقسیم کرد. در گام اول قیمت هر سهم طی ۴ ماه از محدوده ۶۵ تومان تا حوالی ١٣٧ رشد داشت. سپس یک فاز اصلاحی سه ماهه داشتیم که...