پس از ثبت قله ٣۶٠ تومانی در روزهای پایانی سال گذشته ، قیمت وارد یک زنجیره اصلاحی ABC با ساختاری مشابه الگوی اصلاحی FLAT شد. در حال حاضر با شکل گیری ...