پس از یک Jump قیمتی از حوالی ٢٨٠ تومان تا محدوده ٣۴٠ تومان (از اواخر خرداد تا اواخر تیر ماه) شاهد ورود قیمت به یک محدوده تراکمی بودیم. در حال حاضر...