عید آمد

پس از یک Jump قیمتی از حوالی ٢٨٠ تومان تا محدوده ٣۴٠ تومان (از اواخر خرداد تا اواخر تیر ماه) شاهد ورود قیمت به یک محدوده تراکمی بودیم. در حال حاضر...