در نماد ثباغ ( فریم هفتگی ) شاهد واکنش های متناوب بازار به سطوح تحتانی و فوقانی کانال صعودی ترسیم شده و همچنین تشکیل الگوهای هارمونیک هستیم. لذا مطابق با تصویر انتظار داریم این نماد رفتاری مشابه با گذشته را به نمایش گذشته و باری دیگر در مسیر سقف کانال در راستای تکمیل یک الگوی AB = CD دیگر قرار بگیرد. محدوده ٢٣٢ تومانی مهمترین مقاومت پیش روی ثباغ بوده و ...