شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گزارش ١٢ ماهه حسابرسی شده سال ٩۴ ، موفق شده ١۶٣ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند که در مقایسه با گزارش قبلی ، تعدیل مثبت ٢١ درصدی را نشان می دهد. کاهش هزینه های مالی و رشد ٧ درصدی درآمد حاصل از ...