شرکت هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، سود هر سهم خود با سرمایه جدید ۴.٠۵٠ میلیارد تومانی را در سطوح ۴٠٢ ریالی اعلام کرد و در دوره ٩ ماهه ١٩٣ ریال معادل ۴٨ درصد آن را کنار گذاشت. بر اساس استاندارد حسابداری شماره ١۵ (با عنوان سرمایه گذاری ها)، از آنجا که ...