سرمایه گذاری مسکن تهران بواسطه گزارش ضعیف ٩ ماهه و اعلام تعدیل منفی سنگین حدود ٨٠ درصدی در یک قدمی محدوده حمایتی ١٣٠ – ١٣٣ تومانی نوسان می کند. اما باید توجه داشت که عدم فروش پروژه های پیش بینی شده برای سال ٩۵ ، قطعا به سود سال ٩۶ موکول می شود و از همین روی قیمت های ...