سرمایه گذاری سایپا که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را با سرمایه جدید ١٠.۶٧۵ میلیارد ریالی در سطوح ۶٠ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ٣ ماهه ، مبلغ ۵ ریال معادل ٨ درصد از سود خود را کنار گذاشته است. گفتنی است ، سود شرکت در گزارش قدیم مبلغ ...