شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه ٩۵ دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده ، سود هر سهم خود را از سطوح ٧ ریالی به ٣۶ ریال افزایش داد اما در دوره ٩ ماهه (٧٧) ریال زیان شناسایی نمود. این شرکت در گزارش قبلی سود حاصل از سرمایه گذاری ها را در سطوح ...