شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین که سال مالی منتهی به ٣١ اردیبهشت ماه دارد ، در پایان دوره ١٢ ماهه موفق شد مبلغ ١.١٧٢ ریال سود محقق کند که نسبت به سود پیش بینی شده ١.١٣٠ ریالی ، تعدیل مثبت ۴ درصدی را نشان می دهد. افزایش ٧ میلیارد تومانی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش ٣٨ میلیارد تومانی ...