سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که سال مالی منتهی ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال مالی ٩۵ را با سرمایه جدید ١.۶٢۵ میلیارد تومانی در سطوح ۵٢٧ ریالی پیش بینی کرد که نسبت به سود ۵۵۵ ریالی سال ٩۴ ، کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد. در بودجه سال جدید ، سود حاصل از سرمایه گذاری ها ...