در فلزی ها ، فملی نیز بعد از اعمال افزایش سرمایه ، اصلاحیه بودجه خود همراه با پوشش عملکرد ٣ ماهه را منتشر کرد. این شرکت در حالی سود هر سهم خود با سرمایه قدیم ۴٣.۴٠٠ میلیارد ریالی را در سطوح ١۵۶ ریالی پیش بینی کرده بود که این رقم با سرمایه جدید ۵٠.٠٠٠ میلیارد ریالی ، ١٣۵ ریال می شود اما فملی این رقم را با تعدیل مثبت ۵ درصدی به ١۴٢ ریال افزایش داد. در گزارش قبلی ، مبلغ فروش و بهای تمام شده شرکت به ترتیب ۴٨.٠٩٩ و ٣۵.۶۶٠ میلیارد ریال پیش بینی شده بود اما این ارقام در گزارش جدید به ترتیب در سطوح ...