گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) که سال مالی منتهی به ٣١ اردیبهشت ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٩٢ ریالی و سود سال ٩۶ را با تعدیل مثبت ٣۶ درصدی در سطوح ١٢۵ ریالی پیش بینی نموده است. افزایش ١٧ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها به دلیل پیش بینی افزایش ...