شرکت سرمایه گذاری مدیریت انرژی امید تابان هور که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۵ دارد ، در دوره ٣ ماهه مبلغ (١) ریال زیان شناسایی نموده است. گفتنی است ، این شرکت در دوره مشابه سال گذشته (٢) ریال زیان محقق کرده و در پایان سال به ٣٢٣ ریال سود دست یافته است. فعالیت شرکت عبارتست از ...