شرکت هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، سود هر سهم خود با سرمایه جدید ۴.٠۵٠ میلیارد تومانی برای سال مالی ٩۵ را در جدید ترین گزارش منتشر شده از سطوح ۴٨١ ریالی به ۴٠٢ ریال کاهش داده و در دوره ۶ ماهه (٢٣) ریال زیان شناسایی کرده است. کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها از مبلغ ...