شرکت سیمان فارس و خوزستان که سال مالی منتهی ٣١ اردیبهشت ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را ( سرمایه قدیم ۴.۵٠٠ میلیارد ریالی ) در سطوح ٢١۶ ریالی و سود سال ٩۶ را با سرمایه جدید ۵.۶٢۵ میلیارد ریالی ، در سطوح ١٠٩ ریالی اعلام نموده است. پیش بینی کاهش ٣٧ درصدی ...