شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین که سال مالی منتهی به ٣١ اردیبهشت ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ و ٩۶ را به ترتیب در سطوح ١.١٣٠ و ١.١٣١ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ٩ ماهه ٩۵ مبلغ ٨٣ ریال معادل ٨ درصد از سود خود را محقق کرده است که البته ...