شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۴ و ٩۵ را با سرمایه جدید ١۶۵ میلیارد تومانی به ترتیب در سطوح ۴٣٨ و ٢۶١ ریالی اعلام نموده است. کاهش ۴٠ درصدی سود سال ٩۵ عمدتا ناشی از عدم تکرار سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ ...