شرکت سرمایه گذاری غدیر که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ۴٠۴ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ٣ ماهه (٧) ریال زیان شناسایی نموده است. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری غدیر بخش عمده سود شرکت ناشی از ...