مسکن شمالشرق در سطوح جذابی برای خرید قراردارد...

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

مسکن شمالشرق

158

170

180

157

150

کم ریسک

پی بر ای پایین و شایعه پروژه جدید و حمایت حقوقیها