شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با سرمایه ٧.٠٠٠ میلیارد ریالی که سال مالی منتهی به ٩۴.٩.٣٠ دارد ، در دوره ٣ ماهه موفق شده ١٣١ ریال سود شناسایی کند که در مقایسه با سود محقق شده در دوره مشابه سال گذشته رشد ١۵۵ درصدی را نشان می دهد. افزایش ١۵ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و رشد جالب توجه ...