شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٣۵۴ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ٣ ماهه ٩ ریال معادل ٣ درصد از این سود را کنار گذاشته است. شرکت همچنین سود تلفیقی ٩۵ گروه را در سطوح ۴۴٨ ریالی پیش بینی نموده است. لازم به ذکر است ...