تا پایان اردیبهشت تعداد زیادی از شرکت ها به مجمع خواهند رفت.