شرکت سرمایه گذاری امید هم تاریخ مجمع خود را اعلام کرد.