تا پایان اردیبهشت ماه تعدادی از شرکت ها به مجمع می روند.