در اردیبهشت ماه تعداد زیادی از شرکت ها به مجمع می روند.