شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در جدیدترین گزارش (حسابرسی شده) منتشر شده ، سود هر سهم خود برای سال ٩۴ را با سرمایه ٢١.٩٢٠ میلیارد ریالی، مبلغ ١٠٧ ریال و سود سال ٩۵ را با کاهش ١٨ درصدی مبلغ ٨٨ ریال پیش بینی نموده است. کاهش ٣٨ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها ناشی از ...