گروه مدیریت سرمایه گذاری امید که سال مالی منتهی به ٣٠ دی ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٣۵١ ریالی پیش بینی نموده و از سود ۴٧٢ ریالی سال ٩۴ نیز ٩٠ درصد آن معادل ۴٢۶ ریال محقق نموده است. عدم شناسایی ۶۴ میلیارد تومان سود حاصل از ...