شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۴ را در سطوح ٢۵٢ ریالی و سود سال ٩۵ را در محدوده ١٣۴ ریالی پیش بینی نموده است. پیش بینی کاهش ٣۶ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها از مهمترین دلایل کاهش ...