گروه دارویی سبحان که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۴ و ٩۵ را با سرمایه جدید ١٠٠ میلیارد تومانی مبلغ به ترتیب ١.٠۴٠ و ١.١١٧ ریال پیش بینی نموده است. تعدیل ٧ درصدی در پیش بینی سود سال ٩۵ ناشی از افزایش ١۵ درصدی سود ...