دارایی های بورسی و غیر بورسی این شرکت در تحلیل زیر مورد بررسی قرار گرفته است...