شرکت توسعه معادن روی ایران که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در نخستین پیش بینی مبلغ ٨٢ ریال اعلام کرد که نسبت به سود ١۴٢ ریالی پیش بینی شده برای سال ٩۴ ، تعدیل منفی ۴٢ درصدی را نشان می دهد. پیش بینی کاهش ۶۴ درصدی سود در ...