شرکت هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، سود هر سهم خود با سرمایه جدید ۴.٠۵٠ میلیارد تومانی برای سال مالی ٩۵ را در سطوح ۴٨١ ریالی اعلام نموده و در دوره ٣ ماهه (١٠) ریال زیان شناسایی کرده است. شرکت در توضیحات خود اعلام نموده ، در دوره مالی ٣ ماهه هیچ یک از ...