شرکت سیمان فارس و خوزستان که سال مالی منتهی ٣١ اردیبهشت ماه دارد ، سود هر سهم خود را در جدیدترین گزارش منتشر شده از سطوح ٢٢٩ ریالی به ١٨۵ ریال کاهش داد و در دوره ٩ ماهه (١) ریال زیان شناسایی نمود. کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها از مبلغ ١٠٣ میلیارد تومانی به ...