سرمایه گذاری سایپا که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در نخستین پیش بینی مبلغ ٩۶ ریال اعلام نموده است که نسبت به سود ۶۵ ریالی سال جاری ، تعدیل مثبت ۴٨ درصدی را نشان می دهد. در این گزارش ، سود حاصل از سرمایه گذاری ها بر اساس ...