شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه دارد ، در دوره ١٢ ماهه سال ٩۴ با سرمایه ٣٠٠ میلیارد تومانی مبلغ ٣۶٠ ریال سود محقق کرد و از این مقدار ، مبلغ ٢۵٢ ریال در مجمع سالیانه بین سهامداران توزیع نمود. وآتی همچنین سود هر سهم خود برای سال مالی ٩۵ را در سطوح ٣۴٨ ریالی اعلام کرد که ...